فروش اعتباری یا نقدی

کالاها به چند دسته تقسیم بندی می شوند، کالاهای شناخته شده و خوشنام و برند و کالاهای ناشناخته.

در کالاهای شناخته شده و برند حرف اول در فروش را قیمت می زند و هر فروشنده ای که قیمت فروش پایین تری داشته باشد. می تواند کالای خود را بفروشد. و مشتری بیشتری خواهد داشت و می تواند در نقد فروشی و حتی اعتباری بتواند چک و اسناد نزدیک تر و کم مدت تری را دریافت کند. حتی بعضی ها برای فروش قیمت بالاتر اسناد مدت دار تری را دریافت می کنند و این یک روش فروش خواهد بود. که حتما باید سود بالاتر از تورم باشد که ضرری صورت نپذیرد.

اما وقتی شما به b2b کار می کنید و به فروشگاهها و یا عمده فروش ها کالا می فروشید پیشنهاد می گردد که مشتری های خود را با چکها و اسنادی که دریافت می کنید، فلج کرده که آنها نتوانند به شخص دیگر و کالای دیگر تفکر کنند و هر روز در فکر تامین تعهدات خود به شما باشند.